Akcja „Jesienny Bonus”

02 listopada 2017

INFORMACJA O ZASADACH UZYSKANIA RABATU W RAMACH AKCJI „Jesienny Bonus” dla Klientów końcowych BIOFEED SP. Z O.O. z gminy Lipno i Włocławek

1. Promocją objęte są produkty Biofeed sp. z o.o. znajdujące się w aktualnych cennikach: bydło worki Non Gmo oraz cennik Luz bydło Non Gmo.
2. Zasady Promocji:

Przy jednorazowym zakupie 1 tony paszy pełnoporcjowej dla krów mlecznych lub bydła opasowego, Klient otrzymuje prawo zakupu (rabat na zakup) – 50kilogramów paszy Cielak nr. Produktu (2211002324) w wyjątkowej cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto za worek 25 kg.
Przy jednorazowym zkupie 250 kilogramów koncentratów lub korektorów dla krów mlecznych lub bydła opasowego, , Klient otrzymuje prawo zakupu (rabat na zakup) – 25 kilogramów paszy Cielak nr. Produktu (2211002324) w wyjątkowej cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto za worek 25 kg.
Przy jednorazowym zakupie 125 kilogramów premiksów lub 120 kilogramów preparatów mlekozastępczych, Klient otrzymuje prawo zakupu (rabat na zakup) – 50kilogramów paszy Cielak nr. Produktu (2211002324) w wyjątkowej cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto za worek 25 kg.

3. Obowiązuje minimum logistyczne zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dostaw w firmie Biofeed Sp. z o.o.
4. W przypadku braku możliwości sprzedaży wykazanych produktów z cena rabatową z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego rabatu na produkt o tej samej lub wyższej wartości i podobnym przeznaczeniu.
5. Rabaty nie podlegają wymianie na wartość pieniężną.
6. Produkty objęte rabatem będą wydawane, dostarczane lub wysłane do Uczestnika razem z zamówionym towarem.
7. Osobą koordynującą promocję i jej przebieg jest Pan Krystian Kierul tel. 887-070-069
8. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem www.biofeed.pl w zakładce info. Udział w Promocji – zamówienie produktu objętego rabatem – oznacza zgodę jej Uczestnika na wszystkie warunki i zastrzeżenia określone w Regulaminie.

REGULAMIN „Jesienny Bonus” dla Klientów końcowych BIOFEED SP. Z O.O.

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem promocji prowadzonej pod nazwą ,,Jesienny Bonus” zwanej dalej Promocją, jest Biofeed Spółka z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie: gmina Lipno oraz gmina Włocławek w okresie od 1.11.2017 i trwać będzie do 30.11.2017 r.
3. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów określonych przez Organizatora oraz pozyskanie nowych klientów.
4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla firm, osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą oraz pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” (osoby te łącznie nazywane są Uczestnikami lub Klientami a z osobna Uczestnikiem lub Klientem). Promocja skierowana jest do Klientów kupujących w okresie trwania promocji niżej wskazane produkty Biofeed Sp. z o.o.
5. Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie wymagań Regulaminu oraz nieposiadanie zaległości płatniczych względem Biofeed Spółka z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin, w trakcie trwania Promocji.
6. Uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki z nim związane , nie mogą być przenoszone na inne osoby lub podmioty.
7. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na wszystkie warunki i zastrzeżenia określone w niniejszym Regulaminie.
8. Wykluczenie Uczestnika z Promocji następuje na skutek: • braku spełnienia przez Uczestnika postanowień i warunków niniejszego Regulaminu, lub • rezygnacji Uczestnika z udziału w Promocji.

ZASADY PROMOCJI

9. Promocją objęte są n/w produkty znajdujące się w aktualnych cennikach: bydło worki Non Gmo oraz cennik Luz bydło Non Gmo
10. Zasady Promocji:
Przy jednorazowym zakupie 1 tony paszy pełnoporcjowej dla krów mlecznych lub bydła opasowego, Klient otrzymuje prawo zakupu (rabat na zakup) – 50kilogramów paszy Cielak nr. Produktu (2211002324) w wyjątkowej cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto za worek 25 kg.
11. Przy jednorazowym zkupie 250 kilogramów koncentratów lub korektorów dla krów mlecznych lub bydła opasowego, , Klient otrzymuje prawo zakupu (rabat na zakup) – 25 kilogramów paszy Cielak nr. Produktu (2211002324) w wyjątkowej cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto za worek 25 kg.
12. Przy jednorazowym zakupie 125 kilogramów premiksów lub 120 kilogramów preparatów mlekozastępczych, Klient otrzymuje prawo zakupu (rabat na zakup) – 50kilogramów paszy Cielak nr. Produktu (2211002324) w wyjątkowej cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto za worek 25 kg.

13. Promocja podlega naliczeniu wielokrotnemu tzn. że jeżeli Klient zakupi jednorazowo 2 tony paszy pełnoporcjowej to otrzyma rabat na 100 kilogramów w/w paszy dla cieląt.
14. Obowiązuje minimum logistyczne zgodne z ogólnymi warunkami dostaw w firmie Biofeed Sp. z o.o.
15. W przypadku braku możliwości sprzedaży wykazanych produktów z cena rabatową z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego rabatu na produkt o tej samej lub wyższej wartości i podobnym przeznaczeniu.
16. Produkty objęte rabatem będą wydawane, dostarczane lub wysłane do Uczestnika razem z zamówionym towarem.
17. Osobą koordynującą promocję i jej przebieg jest Pan Krystian Kierul tel. 887-070-069

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia promocji sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Treść niniejszego regulaminu jest umieszczona na stronie www pod adresem: www.biofeed.pl/info. Zmiany w treści niniejszego regulaminu nie dokonane przez Organizatora w formie stosownego ogłoszenia nie będą wiążące.
3. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres: Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.
4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg promocji , w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
5. Nie pobiera się opłat z tytułu uczestnictwa w Promocji.
6. Regulamin promocji „Jesienny Bonus” jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biofeed.pl pod adresem www.biofeed.pl/aktualnosci