BF MicroDry

BF MicroDry – Innowacyjny preparat bioaktywny.

Skład preparatu (wyselekcjonowane glinokrzemiany, wyciągi z rośliny Yucca schidigera oraz specjalnie dobrane szczepy bakterii fermentacji mlekowej) stanowi unikalną koncepcję. Uwzględniając zasadniczy efekt działania preparatów bioaktywnych, czyli korzystny wpływ na warunki zoohigieniczne i status zdrowotny zwierząt, należy uznać, że zastosowanie połączenia wymienionych naturalnych składników, które działają zarówno w warunkach stosowania na ściółkę, jak również w przewodzie pokarmowym, będzie w tym zakresie bardzo efektywne.
Przeprowadzone prace badawczo – rozwojowe nad produktem, potwierdziły jego wyższą skuteczność w działaniu, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Efektem działania preparatu jest poprawa warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach gospodarskich oraz hamowanie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów oraz zasiedlanie otoczenia zwierząt korzystnymi, z punktu widzenia zdrowotności i produkcyjności, bakteriami fermentacji mlekowej. Wszystkie zastosowane w produkcie składniki mogą być i są stosowane również jako składnik dodatków paszowych, z tego względu po pobraniu preparatu z podłoża (co często ma miejsce w praktyce) będą miały również bezpośredni, korzystny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego i status zdrowotny zwierząt.
• unikatowa receptura
• uzyskanie produktu powtarzalnego o wysokiej jakości
• pełna kontrola nad zachodzącymi procesami
• pełna przejrzystość procesu produkcyjnego
• kontrola wilgotności i temperatury w czasie rzeczywistym
• stworzenie bioaktywnego preparatu, który poprawia parametry środowiska w pomieszczeniach chowu zwierząt.

SKŁAD
• wyselekcjonowane glinokrzemiany o silnych właściwościach wiązania wody i toksyn;
• wyciągi z rośliny Yucca schidigera, które hamują produkcję amoniaku i innych szkodliwych gazów;
• szczepy bakterii fermentacji mlekowej, które wykazują działanie detoksykacyjne, neutralizując toksyny. Ponadto bakterie probiotyczne zmniejszają produkcję toksycznych amin i amoniaku;
• kwas mlekowy i melasa, dzięki którym wzmocnimy korzystne działanie bakterii i ich żywotność. Stanowić będą one pożywkę dla bakterii i stymulując ich rozwój wpłyną bardzo korzystnie na środowisko życia bakterii;
• pozostałe: witaminy i składniki mineralne.

W wyniku realizacji projektu, pn.: ,,Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego preparatu bioaktywnego podłożowego dla zwierząt”., nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0612/16 firma Biofeed Sp. z o.o. na rynek wprowadziła BF MicroDry innowacyjny środek agrotechniczny- preparat bioaktywny do zastosowania w obiektach zootechnicznych, cechujący się wysoką skutecznością działania najważniejszych czynników warunkujących środowisko bytowania zwierząt hodowlanych tj: : znaczne spadki wilgotności, temperatury, ph ściółki, stężenia amoniaku.

Inovační bioaktivní přípravek BF MicroDry.

SLOŽENÍ
• vybrané aluminosilikáty se silnou schopností vázat vodu a toxiny;
• výtažky z rostliny Yucca schidiger, které brání produkci amoniaku a dalších škodlivých plynů;
• kmeny bakterií mléčného kvašení, vykazující detoxikační účinky a neutralizující toxiny. Kromě toho probiotické bakterie snižují tvorbu toxických aminů a amoniaku;
• kyselina mléčná a melasa, které posilují příznivý účinek bakterií a jejich životnost. Jsou probakterie zdrojem živin a stimulují jejich vývoj, což má velmi pozitivní vliv na životní prostředí bakterií;
• jiné: vitamíny a minerály.
Složení přípravku (vybrané aluminosilikáty, výtažky z rostliny Yucca schidiger a speciálně vybrané kmeny bakterií mléčného kvašení) je jedinečnou koncepcí. S ohledem na hlavní účinek sušicích a dezinfekčních přípravků, tj. příznivý vliv na zoohygienické podmínky a zdravotní stav zvířat, je třeba si uvědomit, že kombinace uvedených přírodních složek, které působí jak v podmínkách použití na podestýlce, tak i v gastrointestinálním traktu, bude z tohoto hlediska velmi účinná.
Uskutečněné výzkumné a vývojové práce potvrdily vyšší účinnost výrobku v porovnání s konkurenčními řešeními. Účelem používání přípravku je zlepšit zoohygienické podmínky v zemědělských prostorách, zastavit rozvoj škodlivých mikroorganismů a osazení životního prostředí zvířat
bakteriemi mléčného kvašení, prospěšnýmipro jejich zdraví a produktivitu. Všechny složky používané v přípravku mohou být a také se používají jako složky doplňkových látek, a proto po zkonzumování přípravku ze substrátu (což se často také v praxi děje) budou mít také přímý a příznivý účinek na funkce trávicího traktu a zdravotní stav zvířat.

• unikátní recept
• opakované získání produktu vysoké kvality
• celková kontrola probíhajících procesů
• úplná transparentnost výrobního procesu
• kontrola vlhkosti a teploty v reálném čase
• vytvoření bioaktivního přípravku zlepšujícího parametry životního prostředí
• v prostorách pro chov zvířat

Společnost Biofeed Sp. z o.o. jako výsledek realizace projektu ,,Zavedení inovativní technologie pro výrobu inovativního bioaktivního substrátu pro zvířata „, č. smlouvy o spolufinancování: POIR.03.02.02-00-0612/16, představila na trhu inovativní agrotechnickou látku BF MicroDry – sušicí a dezinfekční přípravek pro použití v zootechnických zařízeních, vyznačující se vysokou účinností nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících životní prostředí hospodářských zvířat, tj. významné snížení vlhkosti, teploty, pH podestýlky, koncentrace amoniaku.

Innovative bioactive product BF MicroDry.

INGREDIENTS
• selected aluminosilicates with strong water and toxin binding properties;
• extracts from the Yucca schidigera plant, which inhibit the production of ammonia and other harmful gases;
• strains of lactic fermentation bacteria which neutralise toxins. In addition, probiotic bacteria reduce the production of toxic amines and ammonia;
• lactic acid and molasses, which strengthen the beneficial effects of bacteria and their vitality. They nourish bacteria and stimulate their growth;
• other: vitamins and minerals.

The product composition (selected aluminosilicates, Yucca schidigera plant extracts and special strains of lactic fermentation bacteria) is a unique solution. Given the effect of the dehumidifying and disinfecting preparations, i.e. the beneficial effect on zoohygienic conditions and animal health, applying the combination of the listed natural ingredients, which act both in the litter and in
the digestive tract, is an effective method. The conducted research and development on the product confirmed it is more effective than competitive solutions. The preparation improves zoohygienic conditions in farms by inhibiting the growth of harmful microorganisms and colonising the animal environment with lactic fermentation bacteria that increase productivity. All ingredients used in the product can and are also used as an ingredient of feed additives. Therefore, afterthe animal hasconsumed them (which often happens in practice), they also have a direct, beneficial effect on the functions of their gastrointestinal tract.
• unique formula
• obtaining a product of stable high quality
• full control over the processes taking place
• full transparency of the production process
• real-time humidity and temperature control
• creating a bioactive product that improves the environment of animal enclosures

As a result of the implementation of the project: “Implementation of an innovative technology of producing bioactive preparation for animals”, the subsidy agreement no.: POIR.03.02.02-00-0612/16 Biofeed Sp. z o.o. introduced BF MicroDry, an innovative agrotechnical product – a dehumidifying and disinfecting preparation for use in zootechnical facilities characterised by the high effectiveness of the most important substancesinfluencing the environment of breeding animals, i.e.:significant reduction of humidity, temperature, ph of the litter, ammonia concentration.

Innovant bioactive préparation BF MicroDry.

COMPOSITION:
• aluminosilicates sélectionnés avec d’importantes propriétés de liaison à l’eau et aux toxines ;
• extraits de la plante Yucca schidigera, qui inhibent la production d’ammoniac et d’autres gaz nocifs ;
• bactéries lactiques qui ont un effet désintoxiquant par neutralisation des toxines. De plus, les bactéries probiotiques réduisent la production d’amines toxiques et d’ammoniac ;
• acide lactique et mélasse, grâce auxquels nous renforçons les effets bénéfiques des bactéries et leur viabilité. Ils nourrissent les bactéries et stimulent leur croissance, ce qui a un impact très positif sur le milieu de vie des bactéries ;
• autres : vitamines et sels minéraux.

La composition de la préparation (les aluminosilicates sélectionnés, extraits de la plante Yucca schidigera et souches spéciales de bactéries lactiques) est un concept unique. Compte tenu de l’effet essentiel des préparations déshumidifiantesdésinfectantes, c’est-à-dire l’effet bénéfique sur les conditions zoohygiéniques et l’état de santé des animaux, il convient de considérer que l’application de la
combinaison des ingrédients naturels précités, qui agissent à la fois dans la litière et dans le système digestif, seront très efficaces à cet égard., seront très efficaces.

Les travaux de recherche et de développement menés sur le produit ont confirmé sa plus grande efficacité d’action, par rapport aux solutions concurrentes. La préparation permet d’améliorer les conditions zoohygiéniques dans les installations d’élevage, d’inhiber le développement de microorganismes nuisibles et de coloniser l’environnement des animaux par des bactéries lactiques, qui sont bénéfiques du point de vue de la santé et de la productivité. Tous les ingrédients utilisés dans le produit peuvent et sont également utilisés comme ingrédients d’additifs pour l’alimentation animale, pour cette raison si la préparation est ingérée via la litière (ce qui arrive souvent
en pratique), ils auront également un effet direct bénéfique sur les fonctions du tube digestif et sur l’état de santé des animaux.
• recette unique
• produit reproductible de haute qualité
• maîtrise totale des processus
• transparence totale des processus de production
• contrôle en temps réel de l’humidité et de la température
• création d’une préparation bioactive qui améliore les paramètres de l’environnement dans les installations d’élevage

À la suite du projet sous le nom : « Mise en œuvre d’une technologie innovante pour la production d’une préparation bioactive innovante pour litière d’animaux », numéro de l’accord de cofinancement POIR.03.02.02-00-0612/16 la société Biofeed Sp. z o.o. a lancé BF MicroDry, un agent agrotechnique innovant – une préparation déshumidifiante-désinfectante pour l’utilisation dans les installations zootechniques,
caractérisée par une grande efficacité d’action sur les paramètres les plus importants influençant l’environnement des animaux de ferme tels que : baisse significative de l’humidité, de la température, du pH des litières,
de la concentration en ammoniaque.

Naujoviškas bioaktyvus preparatas BF MicroDry.

SUDĖTIS
• atrinkti aliuminio silikatai, turintys stiprias vandens irtoksinų surišimo savybes;
• šeriuotųjų jukų (yucca schidigera) ekstraktas, kuris stabdo amoniako ir kitų kenksmingų dujų gamybą;
• pieno rūgšties bakterijų padermės, kurios pasižymi detoksikuojamuoju poveikiu, neutralizuoja toksinus. Be to, probiotinės bakterijos sumažina toksinių aminų ir amoniako gamybą;
• pieno rūgštis ir melasa, kurios sustiprina teigiamą bakterijų poveikį ir jų gyvybingumą. Jos tampa bakterijų maistu ir skatina jų augimą, o tai teigiamai veikia bakterijų gyvenimo aplinką;
• kiti: vitaminai ir mineralai.

Preparato sudėtis (atrinkti aliuminio silikatai, šeriuotųjų jukų (yucca schidigera) ekstraktai bei specialios pieno fermentacijos bakterijų padermės) – tai unikali koncepcija. Atsižvelgiant į esminį nusausinimo ir dezinfekavimo preparato veikimą, t. y. teigiamą įtaką zootechninėms sąlygoms ir gyvūnų sveikatos statusui, reikia pripažinti, kad minėtų natūralių komponentų, veikiančių naudojant ant kraiko,taip pat ir virškinimo sistemoje, taikymas šioje apimtyje bus labai efektyvus.

Atliktų produkto tyrimų ir plėtros darbų rezultatai patvirtino jo aukščiausią veikimo veiksmingumą, palyginti su konkurencingais sprendimais. Preparato veikimo efektas yra zootechninių sąlygų pagerinimas ūkinėse patalpose bei kenksmingų mikroorganizmų vystymosi stabdymas ir gyvūnų gyvenimo aplinkoje naudingų, atsižvelgiant į sveikatingumą ir produktyvumą, pieno fermentacijos bakterijų apgyvendinimas. Visi produkte panaudoti komponentai lygiai taip pat gali būti pašarų priedas, todėl paėmus preparatą nuo pagrindo (taip dažnai pasitaiko praktikoje) turės tiesioginę naudingą įtaką virškinimo trakto funkcijoms ir gyvūnų sveikatingumo statusui.
• unikalus receptas
• gaunamas aukštos kokybės pakartotinis produktas
• visiška vykstančių procesų priežiūra
• visiškas gamybos proceso skaidrumas
• drėgmės irtemperatūrostikrinimas realiu laiku
• bioaktyvaus preparato sukūrimas, kuris gerina aplinkos parametrus gyvūnų auginimo patalpose

Įgyvendinant projektą „Novatoriškos technologijos įdiegimas naujoviško bioaktyvaus pagrindo preparato gyvūnams gamybai“ paramossuteikimo sutarties Nr. POIR.03.02.02-00-0612/16 įmonė „Biofeed“, Sp.z o.o., rinkai patiekė „BF MicroDry“ novatorišką nusausinimo ir dezinfekavimo priemonę, skirtą naudoti zootechninėse patalpose, pasižyminčią aukštu svarbiausių veiksnių poveikiu auginamų gyvūnų buvimo aplinkoje, t. y. didelis drėgmės, temperatūros sumažėjimas, kraiko pH, amoniako koncentracijos.

Spółka pozyskał dofinansowanie w ramach programu pod nazwą wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w kwocie 2913067 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy na rozbudowę Zakładu produkcyjnego w Zalewie. Projekt jest nadzorowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

• WIELOJĘZYCZNY KATALOG WIZERUNKOWY [.pdf]
• WIELOJĘZYCZNA ULOTKA WIZERUNKOWA [.pdf]

Zamów teraz: