Operator wytwórni pasz

Zalewo

Zakres zadań:

 • obsługa urządzeń produkcyjnych
 • odpowiedzialność za realizację ilościową i jakościową planów produkcyjnych
 • nadzór nad terminową realizacją planów produkcyjnych
 • współpracę z zespołem i bieżące rozwiązywanie problemów wynikłych w trakcie procesu produkcyjnego

Wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe
 • komunikatywność, samodzielność, rzetelność oraz zaangażowanie w wykonywana pracę
 • umiejętność rozwiązywania problemów i decyzyjność

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju poprzez szkolenia,
 • atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie oraz premię uzależnioną od wyników pracy
 • pakiet socjalny: karty Multisport oraz ubezpieczenie grupowe.

CV opatrzone poniższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres kadry@biofeed.pl

INFORMACJA DOT RODO:

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów którzy nie wyrazili na to zgody nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIOFEED Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy; 83-130 Pelplin, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450, REGON: 220596376 NIP: 5932524603, kapitał zakładowy: 360 500,00 ZŁ, zawartych w dostarczonych materiałach rekrutacyjnych na potrzeby: ☑ obecnego □ przyszłych procesów rekrutacji.

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez BIOFEED Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy; 83-130 Pelplin, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450, REGON: 220596376 NIP: 5932524603, kapitał zakładowy: 360 500,00 ZŁ, zawartego w dostarczonych materiałach rekrutacyjnych na potrzeby: ☑ obecnego □ przyszłych procesów rekrutacji.

Uwzględniając fakt iż w ramach procedury naboru wykorzystuje się dane osobowe BIOFEED Sp. z o.o. (z siedzibą na ul. Jesionowej 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin, ) niniejszym informuje Państwa o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych: (i) Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOFEED Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Jesionowej 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin zwana dalej „Administrator”; (ii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED Sp. z o.o. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy której stroną jest osoba, a której dane dotyczą, i/lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (iii) Zakres przetwarzanych danych: dane niezbędne do przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o pracę; (iv) Dane zbierane są w celu: przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o prace; (v) Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przeprowadzenia naboru; (vi) dane będą przechowywane przez okres w/w, (chyba że ich dłuższa retencja wynika z wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); (vii) dane nie będą profilowane automatycznie; (vii) Dane nie będą przekazywane zagranicę w tym do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa: (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu, (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z pracownikiem Biofeed sp. z o.o., lub poprzez e-mail: iod/et/biofeed.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną z BIOFEED Sp. z o.o. na adres ul. Jesionowa 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin.

Chcesz z nami pracować?

Wyślij swoje CV na adres kadry@biofeed.pl